Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Generalforsamling 19 april 2021 kl. 19.00 virtuel

Dagsorden for generalforsamlingen 19. april 2021 kl. 19.000 (virtuelt) 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

 2. Beregning fra formanden

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år

 4. Fastlæggelse af kontingent

  1. Forslag uændret kontingent 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

  1. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 12. april 2021.

  2. Bestyrelsen har den 22. februar besluttet at fremsætte forslag til ændring af §5, stk. 4, litra b sidste punktum. Se bilag 6. Valg af formand

 7. Beretning fra de indvalgte i Odense Byråd

 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  1. På valg er:

   1. Cecilie Lund Koch (udtrådt)

   2. Ida Bech Karlsen (modtager ikke genvalg)

   3. Ann-Sophie Knudsen (modtager genvalg)

   4. Joan Lynge Hansen (modtager ikke genvalg)

 9. Beretning fra de indvalgte i Regionsrådet

 10. Valg af 2 revisorer

 11. Valg af 2 medlemmer til storkredsbestyrelsen og 2 suppleanter

  1. På valg er

   1. Peter Kragh Hansen (modtager genvalg)

   2. Kristian Grønbæk Andersen (modtager genvalg)

 12. Valg af storkreds-/regionsforsamlings- og landsmødelegerede

 13. Politisk forhandling og valg af 3 folketingskandidater

  1. Rasmus Helveg Petersen

  2. Anne Skau Styrishave

  3. Kim Lei-Jensen 14. Eventuelt


 


 


Bilag:


 


§ 5 Opstilling til kommunalvalget


Stk. 1. Spidskandidaten vælges på et opstillingsmøde senest 1 år før kommunalvalgets afholdelse. Er der ikke kandidater til placeringen på opstillingslisten på dette tidspunkt, skal valget ske samtidig med opstillingen af den øvrige kandidatliste jf. § 3, stk. 2.


Stk. 2. Senest samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen indkaldes fra medlemmerne forslag til listen. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.


Stk. 3. Alle foreslåede kandidater opføres på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge. Stemmesedler udleveres inden mødets begyndelse.


Stk. 4. Ved opstilling til byrådsvalg benyttes følgende procedure:


a) På mødet fastsættes antallet af kandidater, der skal stemmes om i 1. omgang. Normalt bør antallet fastsættes til 2 mere, end der forudsættes indvalgt.b) Blandt de foreslåede kandidater vælges det i stk. 4 nævnte antal ved pointmetoden ifølge § 4 stk. 3. Rækkefølgen af de valgte fastlægges også hermed. Der foretages bundet omvalg blandt de 2 øverst placerede, hvis ingen opnår halvdelen af førstepladserne ved den første afstemning.


c) De næste 6 på listen placeres herefter ved almindelig flertalsafstemning, hvor hver deltager afgiver 3 stemmer. Øvrige pladser på listen fordeles af bestyrelsen under hensyn til geografiske forhold og lignende.


 


Den kursiverede tekst foreslås slettet, idet bestemmelsen om bunden omvalg hører til afstemningsformen ”Prioriteringsmetoden”.