Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Publiceret

01. maj
2019

Vedtægter

§ 1 Organisation

Stk. 1. Foreningens navn er ODENSE RADIKALE VENSTRE (ORV).

Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Storkreds FYNS RADIKALE VENSTRE og DET RADIKALE VENSTRES LANDSFORBUND.

Stk. 3. Foreningen omfatter medlemmer i Odense Kommune. Foreningens medlemskartotek opbygges kredsvis.

Stk. 4. Foreningens virke reguleres af foreningens vedtægter, samt af landsforbundets og storkredsforeningens vedtægter. Hvor der måtte være uoverensstemmelser mellem landsforbundets, storkredsforeningens og kommuneforeningens vedtægter, gælder landsforbundets vedtægter.

Stk. 5. Foreningens formål er:

  • at samle radikale vælgere i Odense Kommune
  • at fremme drøftelse af mål og midler for radikal politik
  • at arbejde for radikal repræsentation i folkevalgte forsamlinger
  • at sørge for, at der bliver udformet et kommunalpolitisk program ved kommunale valg
  • at medvirke ved udformningen af regionspolitiske og landspolitiske programmer
  • at formulere og viderebringe ideer, der af medlemmer ønskes bragt på bane ved landsmøder og generalforsamlinger
  • at opstille radikale lister til valgene
  • at udbrede oplysning om partiets mål og virke og inddrage medlemmerne mest muligt i demokratiske beslutningsprocesser

Stk. 6. Ret til medlemskab af Odense Radikale Venstre har enhver, som tilslutter sig foreningens formål og ikke er medlem af et andet politisk parti. Medlemmerne skal have bopæl i Odense Kommune. Medlemmer af Det Radikale Venstre, som er bosat i udlandet, kan optages som medlemmer af Odense Radikale Venstre i henhold til Det Radikale Venstres vedtægter. Dog har medlemmer, der bor i udlandet, ikke stemmeret.

Stk. 7. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 8. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 2 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens ledes af en bestyrelse, bestående af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, samt 2 medlemmer af Radikal Ungdom bosiddende i Odense Radikale Venstres område. Repræsentanter for Radikal Ungdom er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2. Foreningens repræsentant(er) i Odense Byråd og folketingskandidater skal indbydes til at deltage i kredsbestyrelsesmøder. Dog er de uden stemmeret i denne egenskab.

Stk. 3. Formanden vælges for et år, bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Halvdelen hvert andet år. Formanden må ikke være medlem af folketing, regionsråd, byråd eller Europaparlamentet. Formanden må ikke være folketingskandidat eller kandidat til Europaparlamentet. Formanden kan opstille til regions- eller byrådsvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Den konstituerer sig med en til to næstformænd, sekretær og kasserer. Det påhviler sekretæren at drage omsorg for, at der føres protokol over foreningens virksomhed.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før dens afholdelse. Indkaldelse via e-mail anses for at være skriftlig indkaldelse i overensstemmelse med skriftlighedskravet i 1. pkt. Forslag, som ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før. Indsendte forslag skal offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
b) Beretning fra formanden.
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
d) Fastlæggelse af kontingent.
e) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
f) Valg af formand.
g) Beretning fra de indvalgte i Odense byråd.
h) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
i) Beretning fra de indvalgte i regionsråd.
j) Valg af 2 revisorer.
k) Valg af 2 medlemmer til storkredsbestyrelsen og 2 suppleanter.
l) Politisk forhandling og valg af spidskandidat til byråd (ikke i valgår)
m) Politisk diskussion og valg af øvrige byrådskandidater (kun i valgår)
n) Valg af storkreds- og landsmødedelegerede.
o) Politisk forhandling og valg af 3 folketingskandidater.
p) Eventuelt.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/10 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at formanden har modtaget anmodning herom. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan, efter udskrivning af folketingsvalg og hvis situationen kræver det, reduceres til 4 dage.

Stk. 5. Foreningen opstiller en folketingskandidat i hver kreds.

§ 4 Afstemning og valg

Stk. 1. Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede mødedeltagere, dog undtagen vedtægtsændringer, jf. § 8, stk. 3. Skriftlig afstemning kan udelades, medmindre der gøres indsigelse af et stemmeberettiget medlem. Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.

Stk. 2. Personvalg sker altid ved skriftlig afstemning, når mere end en kandidat er bragt i forslag. Valg af dirigent, stemmetællere og revisorer kan dog ske ved håndsoprækning. Ved stemmelighed foretages omvalg en gang. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 3. Hvor en enkelt person skal vælges, kræves absolut flertal af afgivne gyldige stemmer, evt. ved bundet omvalg. Hvor flere personer skal vælges sideordnet, benyttes pointmetoden, hvor der stemmes på det antal, der skal vælges. Formanden vælges altid ved skriftlig afstemning. Uanset om der er modkandidater eller ej.

Stk. 4. Den folketingskandidat, der har fået flest stemmer på generalforsamlingen, vælger først, og den folketingskandidat med færrest stemmer vælger sidst.

Stk. 5. Folketingskandidater vælges for et år og medlemmer til storkredsbestyrelsen for 2 år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Storkreds- og landsmødedelegerede vælges for et år.

Stk. 7. Ved besættelse af kommunale og andre partivalgte tillidsposter (skatteråd, vurderingsmænd o.lign.) indkaldes forslag fra medlemmerne. Efter skriftlig afstemning i bestyrelsen foretages den endelige indstilling.

Stk. 8. Der kan ikke ved noget valg afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 9. Medlemmer er stemmeberettigede såfremt de har været medlem i 14 dage forud for generalforsamlingen. Medlemskab regnes fra det tidspunkt, hvor kontingentbetaling finder sted.

§ 5 Opstilling til kommunalvalget

Stk. 1. Spidskandidaten vælges på et opstillingsmøde senest 1 år før kommunalvalgets afholdelse. Er der ikke kandidater til placeringen på opstillingslisten på dette tidspunkt, skal valget ske samtidig med opstillingen af den øvrige kandidatliste jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. Senest samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen indkaldes fra medlemmerne forslag til listen. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle foreslåede kandidater opføres på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge. Stemmesedler udleveres inden mødets begyndelse.

Stk. 4. Ved opstilling til byrådsvalg benyttes følgende procedure:

a) På mødet fastsættes antallet af kandidater, der skal stemmes om i 1. omgang. Normalt bør antallet fastsættes til 2 mere, end der forudsættes indvalgt.

b) Blandt de foreslåede kandidater vælges det i stk. 4 nævnte antal ved pointmetoden ifølge § 4 stk. 3. Rækkefølgen af de valgte fastlægges også hermed. Der foretages bundet omvalg blandt de 2 øverst placerede, hvis ingen opnår halvdelen af førstepladserne ved den første afstemning.

c) De næste 6 på listen placeres herefter ved almindelig flertalsafstemning, hvor hver deltager afgiver 3 stemmer. Øvrige pladser på listen fordeles af bestyrelsen under hensyn til geografiske forhold og lignende.

§ 6 Politiske udvalg i ORV

Stk. 1. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte politiske udvalg. Disse udvalg refererer til bestyrelsen.

§ 7 Kontingent og regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder budget, der danner grundlag for kontingentfastsættelsen.

Stk. 3. Revideret regnskab udsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Den kontante kassebeholdning må højest være på 1.000 kr., øvrige midler indsættes i et pengeinstitut på kredsforeningens navn.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 1. marts og skal optages på generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 3. Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Stk. 4 Ændringsforslagets ordlyd skal være offentliggjort for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Sidst revideret på den ordinære generalforsamling i april 2019.